Thao giảng VL11 – Bài 15 Dòng điện trong chất khí – Cùng bắt xe buýt nào>
THAO GIẢNG BỘ MÔN VẬT LÝ LỚP 11

👩Giáo viên: Cô Nhung Cute
➡️Cô Nhung Cute Vật Lý: 0972464852